-->
, 00:31

Lịch khai giảng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hà Nội, tp HCM

 

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
          Số: 253/2017/TB-IID
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
                  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017
 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các khóa đào tạo tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh

 
      Căn cứ quyết định số 878/QLĐT-CS ngày 09/9/2016 của Cục quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị được phép đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT;
Căn cứ quyết định số 615/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho phép viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư;
     Căn cứ quyết định số 799/QĐ-BXD, 628/QĐ-BXD, 106/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cho phép Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng nhận về Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ Định giá xây dựng, nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản;
     Căn cứ giấy chứng nhận số 61/2014/GCN của Cục an toàn lao động - Bộ Lao động thương binh và xã